KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

KINHBAC CITY DEVELOPMENT

HOLDING CORPORATION

KBC CBTT Nghị quyết HĐQT số 2005/2020/KBC/NQ-HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 2005/2020/KBC/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 5 năm 2020 về việc thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn và trả nợ Trái phiếu doanh nghiệp và bộ hồ sơ chào bán Trái phiếu ra công chúng: Download.

KBC TB Thông báo số 1521/TB-VSD ngày 08/05/2020 về việc chấp thuận hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo: Thông báo số 1521/TB-VSD ngày 08/05/2020 về việc chấp thuận hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (Tên chứng khoán: Trái phiếu KBCBOND2018-02): Download.

KBC CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc giao dịch với bên liên quan ngày 11/05/2020

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1105/2020/KBC/NQ-HĐQT về việc thông qua phương án hợp tác kinh doanh từng phần tại dư án Khu công nghiệp Quang Châu với Công ty Cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang: Download.

KBC TB Công văn số 1519/TB-VSD ngày 08 tháng 05 năm 2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo Công văn số 1519/TB-VSD ngày 08 tháng 05 năm 2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Download.

KBC CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc giao dịch với bên liên quan ngày 08/05/2020

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0805/2020/KBC/NQ-HĐQT về việc thông qua việc vay vốn Công ty Cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang: Download.

KBC CBTT Kết quả phát hành trái phiếu KBC2020.200

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Kết quả phát hành trái phiếu KBC2020.200: Download.

Contact details

KinhBac City Development Holding Corporation

Who's Online

We have 442 guests online

Home SHAREHOLDER RELATIONS

Head Office:

  • Vietnam: Lot B7, Que Vo IP, Que Vo Dist., Bac Ninh Province.

Rep. Office:

  • Vietnam: 100 An Trach Street, Dong Da Dist., Ha Noi
  • Japan: 5F, Ginza Koreda Bldg., 8-14-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061