KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

KINHBAC CITY DEVELOPMENT

HOLDING CORPORATION

KBC CBTT Giải trình chênh lệch Kết quả kinh doanh giữa Báo cáo tài chính tự lập và Báo cáo tài chính soát xét cho giai đoạn 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2023

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Giải trình chênh lệch Kết quả kinh doanh giữa Báo cáo tài chính tự lập và Báo cáo tài chính soát xét cho giai đoạn 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2023: Download.

KBC CBTT Giải trình Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2023

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Giải trình Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2023: Download.

KBC CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2023

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2023: Download.

KBC CBTT Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2023

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2023: Download.

KBC explains profit movements of the financial statement for the second quater of 2023

KinhBac City Development Holding Corporation (HSX: KBC) would like to inform: Explaination for profit movements of the financial statement for the second quater of 2023: Download.

KBC announces the Consolidated Financial Statements for the second quater of 2023

KinhBac City Development Holding Corporation (HSX: KBC) would like to inform: The Consolidated Financial Statements for the second quater of 2023: Download.

Contact details

KinhBac City Development Holding Corporation

Who's Online

We have 476 guests online

Home SHAREHOLDER RELATIONS

Head Office:

  • Vietnam: Lot B7, Que Vo IP, Que Vo Dist., Bac Ninh Province.

Rep. Office:

  • Vietnam: 10 Hang Bot Ln., Dong Da Dist., Ha Noi
  • Japan: 5F, Ginza Koreda Bldg., 8-14-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061