KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

KINHBAC 도시 개발 회사

KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

KBC CBTT về việc giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ ngày 14 tháng 07 năm 2020

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin về việc giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ ngày 14 tháng 07 năm 2020: Download.

KBC CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc giao dịch với bên liên quan ngày 14/07/2020

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1407/2020/KBC/NQ-HĐQT về việc thông qua việc vay vốn Công ty Cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng: Download.

KBC CBTT Hướng dẫn đăng ký đặt mua trái phiếu phát hành ra công chúng KBC2020.DC

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin Hướng dẫn đăng ký đặt mua trái phiếu phát hành ra công chúng KBC2020.DC: Download.

KBC CBTT tài liệu phát hành trái phiếu ra công chúng (mã trái phiếu KBC2020.DC)

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin tài liệu phát hành trái phiếu ra công chúng (mã trái phiếu KBC2020.DC): Download.

 

 

 

KBC đính chính Thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng của UBCK nhà nước số 124/GCN-UBCK ngày 6/7/2020

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng đính chính Thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng của UBCK nhà nước số 124/GCN-UBCK ngày 6/7/2020: Download.

 

Download bộ tài liệu phát hành trái phiếu ra công chúng (mã trái phiếu KBC2020.DC)

KBC Báo cáo tình hình thanh toán lãi và gốc trái phiếu 6 tháng đầu năm 2020

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin về tình hình thanh toán lãi và gốc trái phiếu 6 tháng đầu năm 2020: Download.

Thông tin liên hệ

KINHBAC 도시 개발 회사

  • 주소 : 로트 B7, 해적 조종의 IP, 설득을 조종 Dist, Bac Ninh .
  • 이메일 : spambots으로부터 이메일 주소가 보호되었습니다. 보시려면 JavaScript를 활성화하세요. spambots으로부터 이메일 주소가 보호되었습니다. 보시려면 JavaScript를 활성화하세요.
  • 전화 번호 : (+84.222) 363.4034
  • 팩스 : (+84.222) 363.4035

Trực tuyến

82 손님 와 님이 온라인 상태입니다.

Home 투자자 관계

본사 :

  • 베트남 : 로트 B7, 해적 조종의 IP, 설득을 조종 Dist, BAC Ninh ..

의원 사무실 :

  • 베트남 : 100 An Trach, Dong Da Dist, Ha Noi.
  • 일본 : 5F, 긴자 Koreda 빌딩 8-14-5 긴자 주오 구 도쿄 104-0061.