KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

KINHBAC 도시 개발 회사

KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

KBC CBTT lãi suất trái phiếu áp dụng cho kỳ tính lãi từ 14/11/2019 đến 14/05/2020 cho trái phiếu KBCBOND2018-02 mã trái phiếu KBC11806

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin Lãi suất trái phiếu áp dụng cho kỳ tính lãi từ 14/11/2019 đến 14/05/2020 cho trái phiếu KBCBOND2018-02 mã trái phiếu KBC11806 theo thông báo đính kèm số 227/2019/CV-HSC-DVMG ngày 05/11/2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC): Download.

 

 

 

Thông báo công văn số 1258/TB-SGDHCM của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2019

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo: Công văn số 1258/TB-SGDHCM ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2019 từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2018: Download.

KBC CBTT Kết quả phát hành trái phiếu KBCBOND2019-02

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Kết quả phát hành trái phiếu KBCBOND2019-02: Download.

KBC CBTT về việc giao dịch với bên liên quan (là công ty con Công ty Cổ phần KCN Sài Gòn - Bắc Giang)

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 1710/2019/KBC/NQ-HĐQT về việc thông qua việc vay vốn Công ty con Công ty Cổ phần KCN Sài Gòn - Bắc Giang: Download.

KBC CBTT chốt danh sách trả lãi trái phiếu KBCBOND2018-02 kỳ 2

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin về việc chốt danh sách trả lãi trái phiếu KBCBOND2018-02 kỳ 2: Download.

Thông báo Công văn số 2778/TB-VSD ngày 11 tháng 10 năm 2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2019

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo: Công văn số 2778/TB-VSD ngày 11 tháng 10 năm 2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2019 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2018, tỷ lệ 5%: Download.

Thông tin liên hệ

KINHBAC 도시 개발 회사

  • 주소 : 로트 B7, 해적 조종의 IP, 설득을 조종 Dist, Bac Ninh .
  • 이메일 : spambots으로부터 이메일 주소가 보호되었습니다. 보시려면 JavaScript를 활성화하세요. spambots으로부터 이메일 주소가 보호되었습니다. 보시려면 JavaScript를 활성화하세요.
  • 전화 번호 : (+84.222) 363.4034
  • 팩스 : (+84.222) 363.4035

Trực tuyến

547 손님 와 님이 온라인 상태입니다.

Home 투자자 관계

본사 :

  • 베트남 : 로트 B7, 해적 조종의 IP, 설득을 조종 Dist, BAC Ninh ..

의원 사무실 :

  • 베트남 : 100 An Trach, Dong Da Dist, Ha Noi.
  • 일본 : 5F, 긴자 Koreda 빌딩 8-14-5 긴자 주오 구 도쿄 104-0061.