KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC

KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

KBC CBTT Nghị quyết HĐQT số 0811/2022/NQ-HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 0811/2022/NQ-HĐQT ngày 08/11/2022 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường như sau:

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Điều lệ Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP;

- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08/11/2022.  

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

Thực hiện chốt Danh sách cổ đông để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

  1. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 28/11/2022.
  2. Thời gian thực hiện dự kiến: HĐQT sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản.
  3. Địa điểm và hình thức họp: HĐQT sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản.
  4. Nội dung họp dự kiến: Xin ý kiến Cổ đông một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty phát triển bền vững và đột phá cho năm 2023.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Thành viên HĐQT, BKS;

- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đã ký

                             Đặng Thành Tâm                              

Download.

Thông tin liên hệ

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc

Trực tuyến

Đang có 115 khách online

Home QUAN HỆ CỔ ĐÔNG Công bố thông tin

Trụ sở chính:

  • Việt Nam: Lô B7, khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Văn phòng đại diện:

  • Việt Nam: 10 ngõ Hàng Bột, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.
  • Nhật Bản: 5F, Ginza Koreda Bldg., 8-14-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061