KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC

KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

KBC CBTT về việc mua lại trước hạn toàn bộ 1000 tỷ đồng trái phiếu KBCH2123002 đáo hạn 03/06/2023

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: về việc mua lại trước hạn toàn bộ 1000 tỷ đồng trái phiếu KBCH2123002 đáo hạn 03/06/2023:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin, báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ và các văn bản sửa đổi bổ sung quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP xin công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP

- Địa chỉ trụ sở chính : Lô B7, Khu Công nghiệp Quế Võ, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

- Số điện thoại : (84-222) 3634 034

- Số fax giao dịch : (84-222) 3634 035

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần

- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

2. Thông tin về đợt mua lại

- Mã trái phiếu mua lại: KBCH2123002

- Phương thức tổ chức mua lại: gửi thông báo mua lại tới Người Sở Hữu Trái Phiếu

     + Mệnh giá: 100.000 đồng/Trái phiếu

     + Khối lượng trái phiếu đã phát hành & đang lưu hành: 10.000.000 trái phiếu

     + Giá trị phát hành theo mệnh giá: 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng)

     + Giá trị Trái phiếu hiện đang lưu hành theo mệnh giá: 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng)

     + Thời hạn của Trái phiếu: 24 tháng

     + Ngày phát hành: 03/06/2021

     + Ngày đáo hạn: 03/06/2023

     + Ngày dự kiến mua lại: 05/04/2023

     + Số ngày tính lãi thực tế: Từ ngày 03/12/2022 (bao gồm cả ngày 03/12/2022) đến ngày 05/04/2023 (không bao gồm cả ngày 05/04/2023).

- Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại theo mệnh giá: 10.000.000 trái phiếu tương đương giá trị theo mệnh giá là: 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng)

- Điều kiện, điều khoản của Trái phiếu được mua lại trước hạn:

     + Tổ Chức Phát Hành được thực hiện quyền mua lại tại bất kỳ thời điểm nào sau 12 tháng từ Ngày Phát Hành trong một hoặc nhiều lần, đối với một phần hoặc toàn bộ số Trái Phiếu đang lưu hành

     + Để thực hiện quyền mua lại, Tổ Chức Phát Hành phải (thông qua Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký) gửi thông báo bằng văn bản cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu về quyết định mua lại Trái Phiếu của mình (“Thông Báo Mua Lại”) ít nhất 30 (ba mươi) ngày trước ngày dự kiến mua lại (“Ngày Mua Lại Theo Quyền Chọn”). Thông Báo Mua Lại sẽ có thông tin về tổng số Trái Phiếu sẽ được mua lại và Ngày Mua Lại Theo Quyền Chọn (ngày này phải là Ngày Làm Việc). Khi nhận được Thông Báo Mua Lại, Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bán lại Trái Phiếu của mình cho Tổ Chức Phát Hành theo Thông Báo Mua Lại đó.

     + Tổ Chức Phát Hành được rút lại Thông Báo Mua Lại sau khi gửi đi nhưng phải trước Ngày Mua Lại Theo Quyền Chọn có liên quan ít nhất 10 (mười) ngày.

     + Giá mua lại mỗi Trái Phiếu sẽ bằng tổng gốc, lãi và các khoản tiền khác đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán trên Trái Phiếu, cụ thể như sau:

     Giá Mua Lại:

Giá Mua Lại

=

Tổng Mệnh giá Trái Phiếu

+

Lãi Phát Sinh

     Lãi Phát Sinh:

Lãi Phát Sinh

=

Mệnh giá Trái Phiếu

x

10,5%

x

Số ngày thực tế

___________________

365

Số ngày thực tế trong công thức trên được tính từ (và gồm cả) ngày bắt đầu đến (nhưng không bao gồm cả) ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi đó (áp dụng khi tính lãi tròn kỳ) hoặc thời hạn đó (áp dụng khi tính lãi cho thời hạn không tròn kỳ). 

- Nguồn mua lại: Dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty

(Phương án mua lại trái phiếu KBCH2123002 trước hạn nêu trên đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo Nghị quyết HĐQT số 0303/2023/KBC/NQ-HĐQT ngày 03/03/2023 đính kèm thông báo này)

3. Các tổ chức tham gia đợt mua lại

Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký, Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm :

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ (PSI)

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Hà Nội tourist, Số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84) 24 3934 3888            Fax: (84) 24 3934 3999

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP
Chủ tịch HĐQT

Đã ký  

Đặng Thành Tâm

Download.

Thông tin liên hệ

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc

Trực tuyến

Đang có 1100 khách online

Home QUAN HỆ CỔ ĐÔNG Công bố thông tin

Trụ sở chính:

  • Việt Nam: Lô B7, khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Văn phòng đại diện:

  • Việt Nam: 10 ngõ Hàng Bột, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.
  • Nhật Bản: 5F, Ginza Koreda Bldg., 8-14-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061