KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC

KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

KBC CBTT Nghị quyết HĐQT số 0805/2023/NQ-HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 0805/2023/NQ-HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: 

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP

 • Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
 • Căn cứ Giấy chứng nhận ĐKDN số: 2300233993 đăng ký lần đầu ngày 27/3/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 21/4/2023 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp;
 • Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP;
 • Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0805/2023/KBC/BB-HĐQT ngày 08/5/2023 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:  Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP

            Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP với thông tin cụ thể như sau:

 1. Thực hiện chốt Danh sách cổ đông để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty.
 2. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/5/2023.
 3. Thời gian thực hiện dự kiến: HĐQT sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản.
 4. Địa điểm và hình thức họp: HĐQT sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản.
 5. Nội dung họp dự kiến: (i) Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc; (ii) Thông qua Báo cáo về hoạt động giám sát năm 2022 của Ban kiểm soát; (iii) Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022; (iv) Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và (v) Các nội dung khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và Trưởng các Phòng/Ban, cá nhân liên quan của Tổng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

-    Thành viên HĐQT;

-    Ban TGĐ, BKS;

-   Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đã ký

ĐẶNG THÀNH TÂM

Download.

Thông tin liên hệ

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc

Trực tuyến

Đang có 1068 khách online

Home QUAN HỆ CỔ ĐÔNG Công bố thông tin

Trụ sở chính:

 • Việt Nam: Lô B7, khu công nghiệp Quế Võ, phường Phương Liễu, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Văn phòng đại diện:

 • Việt Nam: 10 ngõ Hàng Bột, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.
 • Nhật Bản: 5F, Ginza Koreda Bldg., 8-14-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061