KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC

KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

KBC CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1312/2016/KBC/NQ-HĐQT về việc Thông qua kế hoạch mua cổ phiếu quỹ

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân công bố thông báo: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1312/2016/KBC/NQ-HĐQT về việc Thông qua kế hoạch mua cổ phiếu quỹ.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua kế hoạch mua cổ phiếu quỹ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

-        Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

-        Căn cứ Luật Chứng khoán 2006;

-        Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP;

-        Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 1312/2016/KBC/BB-HĐQT ngày 13/12/2016 

QUYẾT NGHỊ 

ĐIỀU 1: Thông qua kế hoạch mua cổ phiếu của Công ty làm cổ phiếu quỹ với nội dung như sau:

Căn cứ vào tình hình tài chính hiện tại, Công ty có thể sử dụng tối đa 475.000.000.000 đồng từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để mua cổ phiếu quỹ theo báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất.

Sau khi xem xét, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch mua cổ phiếu quỹ đợt 1 với tổng giá trị mua lại tối đa là 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng).

Mục đích mua lại: Giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành, gia tăng giá trị cho cổ đông

ĐIỀU 2: Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty lập phương án mua cổ phiếu quỹ chi tiết theo đúng quy định hiện hành.  

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

                                                                                                            T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                              CHỦ TỊCH

                                                                                                              ĐẶNG THÀNH TÂM


                                                                                                               (Đã ký)

 

Download.

 

Thông tin liên hệ

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc

Trực tuyến

Đang có 109 khách online

Home QUAN HỆ CỔ ĐÔNG Công bố thông tin

Trụ sở chính:

  • Việt Nam: Lô B7, khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Văn phòng đại diện:

  • Việt Nam: 100 An Trạch, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.
  • Nhật Bản: 5F, Ginza Koreda Bldg., 8-14-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061