Thông báo chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo: Thông báo chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: Download.

видео для профессионалов
Кружево,Тесьма, Пуговицы, Бисер