Báo cáo thường niên 2011

Báo cáo thường niên KBC năm 2011: Download

 

KBC Annual Report 2011: Download

видео для профессионалов
Кружево,Тесьма, Пуговицы, Бисер