KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC

KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

KBC Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền thanh toán gốc và lãi trái phiếu KBC121020 (ngày ĐKCC 12/06/2023)

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền thanh toán gốc và lãi trái phiếu KBC121020:

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ 

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

KINH BẮC – CTCP

Số: 2905/2023/KBC-TB

V/v: Thanh toán gốc và lãi trái phiếu 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán gốc và lãi trái phiếu)

Kính gửi:    Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

                    Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP

Tên giao dịch: Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP

Trụ sở chính: Lô B7 Khu Công Nghiệp Quế Võ, phường Phương Liễu, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Điện thoại: (84)222 634034               Fax: (84) 222 634 035

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Trái phiếu Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP

Mã chứng khoán: KBC121020

Loại chứng khoán: Trái phiếu Doanh nghiệp

Mệnh giá giao dịch: 100.000 đồng              

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/06/2023

1. Lý do và mục đích

- Thanh toán gốc và lãi trái phiếu kỳ 4: Từ và bao gồm ngày 24/12/2022 đến và không bao gồm ngày 26/06/2023 cho trái phiếu KBC121020, số ngày tính lãi 184 ngày.

2. Nội dung cụ thể

Thanh toán gốc và lãi trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền

- Lãi suất cố định: 10,8%/năm

- Tỷ lệ thanh toán gốc và lãi: 01 (một) trái phiếu được nhận 100.000 (đồng) + 100.000 (đồng) x 10,8%* 184/365 (ngày)  =  105.444,38 đồng (Một trăm lẻ năm nghìn bốn trăm bốn mươi bốn phẩy ba tám đồng). Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ)

- Ngày thanh toán: 26/06/2023 (do ngày đáo hạn vào ngày 24/06/2023 không phải là ngày làm việc)

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận gốc và lãi trái phiếu công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận gốc và lãi trái phiếu công ty tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình bắt đầu từ ngày 26/06/2023 (vào các ngày làm việc trong tuần)

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Lô B7 Khu Công Nghiệp Quế Võ, phường Phương Liễu, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;

- SGDCK;

- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

(Đã ký)

Đặng Thành Tâm

 

 

 

Download.

Thông tin liên hệ

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc

Trực tuyến

Đang có 72 khách online

Home QUAN HỆ CỔ ĐÔNG Công bố thông tin

Trụ sở chính:

  • Việt Nam: Lô B7 khu công nghiệp Quế Võ, phường Phương Liễu, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Văn phòng đại diện:

  • Việt Nam: số 10 ngõ Hàng Bột, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Chi nhánh:

  • Việt Nam: số 20 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.