KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC

KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

KBC CBTT Thông báo số 0102.2/2024/KBC/TB-CK về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 1

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin:  Thông báo số 0102.2/2024/KBC/TB-CK về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 1:

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán) 

Mẫu 07/THQ 

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN

ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP

Số: 0102.2/2024/KBC/TB-CK

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 lần 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Bắc Ninh, ngày 01 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về việc: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 1)

Kính gửi:     Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

                    Sở Giao dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP

Tên giao dịch: KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

Trụ sở chính: Lô B7 Khu công nghiệp Quế Võ, Phường Phương Liễu, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Điện thoại: (84.222) 363 4034                       Fax:(84.222) 363 4035

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP

Mã chứng khoán: KBC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu (Bằng chữ: Mười nghìn đồng/cổ phiếu)

Sàn giao dịch: HOSE (HSX)

Ngày đăng ký cuối cùng:22/02/2024

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 lần 1

2. Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 1

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: HĐQT sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản

- Địa điểm và hình thức họp: HĐQT sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản

- Nội dung họp: Xin ý kiến Cổ đông về Kế hoạch kinh doanh năm 2024 và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc chủ động triển khai các hoạt động ngay từ đầu năm 2024.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP, Lô B7 Khu công nghiệp Quế Võ, Phường Phương Liễu, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;

- SGDCK;

- Lưu: VP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Chủ tịch HĐQT

(Đã ký)

Đặng Thành Tâm

Download.

Thông tin liên hệ

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc

Trực tuyến

Đang có 274 khách online

Home QUAN HỆ CỔ ĐÔNG Công bố thông tin

Trụ sở chính:

  • Việt Nam: Lô B7 khu công nghiệp Quế Võ, phường Phương Liễu, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Văn phòng đại diện:

  • Việt Nam: số 10 ngõ Hàng Bột, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Chi nhánh:

  • Việt Nam: số 20 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.