KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC

KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

KBC CBTT Nghị quyết HĐQT số 0102/2024/KBC/NQ-HĐQT ngày 01/02/2024 về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 1

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin:  Nghị quyết HĐQT số 0102/2024/KBC/NQ-HĐQT  ngày 01/02/2024 về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 1:

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 0102/2024/KBC/NQ-HĐQT                                                          Bắc Ninh, ngày 01 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 1)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP

 • Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
 • Căn cứ Giấy chứng nhận ĐKDN số: 2300233993 đăng ký lần đầu ngày 27/3/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 21/4/2023 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp;
 • Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP;
 • Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 0102/2024/KBC/BB-HĐQT ngày 01/02/2024 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 1.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:  Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 1 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP

           Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 1 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP với thông tin cụ thể như sau:

 1. Thực hiện chốt Danh sách cổ đông để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 1 phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty.
 2. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2024.
 3. Thời gian thực hiện dự kiến: HĐQT sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản.
 4. Địa điểm và hình thức họp: HĐQT sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản.
 5. Nội dung họp dự kiến: Xin ý kiến Cổ đông về Kế hoạch kinh doanh năm 2024 và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc chủ động triển khai các hoạt động ngay từ đầu năm 2024.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và Trưởng các Phòng/Ban, cá nhân liên quan của Tổng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

-   Thành viên HĐQT;

-   Ban TGĐ, BKS;

-   Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

ĐẶNG THÀNH TÂM

Download.

Thông tin liên hệ

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc

Trực tuyến

Đang có 297 khách online

Home QUAN HỆ CỔ ĐÔNG Công bố thông tin

Trụ sở chính:

 • Việt Nam: Lô B7 khu công nghiệp Quế Võ, phường Phương Liễu, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Văn phòng đại diện:

 • Việt Nam: số 10 ngõ Hàng Bột, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Chi nhánh:

 • Việt Nam: số 20 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.