KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC

KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

KBC CBTT Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

 (Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ 

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN

ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 0405.2/2024/KBC/TB-CK

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

 

Bắc Ninh, ngày 04 tháng 05 năm 2024 

THÔNG BÁO

(Về việc: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024) 

Kính gửi:      Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

                      Sở Giao dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP

Tên giao dịch: KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

Trụ sở chính: Lô B7 Khu công nghiệp Quế Võ, Phường Phương Liễu, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Điện thoại: (84.222) 363 4034                       Fax:(84.222) 363 4035

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP

Mã chứng khoán: KBC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu (Bằng chữ: Mười nghìn đồng/cổ phiếu)

Sàn giao dịch: HOSE (HSX)

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2024

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024

2. Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: HĐQT sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản

- Địa điểm và hình thức họp: HĐQT sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản

- Nội dung họp: (i) Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 – Kế hoạch hoạt động năm 2024 & Báo cáo về việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 của Hội đồng quản trị; Báo cáo về hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc; (ii) Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát năm 2023 của Ban kiểm soát; (iii) Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; (iv) Các nội dung khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông…

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP, Lô B7 Khu công nghiệp Quế Võ, Phường Phương Liễu, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;

- SGDCK;

- Lưu: VP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Chủ tịch

Đặng Thành Tâm

 Download.

Thông tin liên hệ

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc

Trực tuyến

Đang có 109 khách online

Home QUAN HỆ CỔ ĐÔNG Công bố thông tin

Trụ sở chính:

  • Việt Nam: Lô B7 khu công nghiệp Quế Võ, phường Phương Liễu, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Văn phòng đại diện:

  • Việt Nam: số 10 ngõ Hàng Bột, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Chi nhánh:

  • Việt Nam: số 20 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.