KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

KINH BAC都市開発株式会社

KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

KBC CBTT Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 0204/2024/KBC/NQ-HĐQT vv thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Download.

問合せ

Kinh Bac都市開発株式会社

Trực tuyến

ゲスト 121人 がオンラインです

Home 株主・投資家の関係 Công bố thông tin

Head Office:

  • Vietnam: Lot B7, Que Vo Industrial Park, Phuong Lieu ward, Que Vo town, Bac Ninh province.

Representative Office:

  • Vietnam: No. 10 Hang Bot, Cat Linh ward, Dong Da district, Hanoi city.

Branch:

  • Vietnam: No. 20 Phung Khac Khoan, Da Kao ward, District 1, Ho Chi Minh city.