KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

KINH BAC都市開発株式会社

KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

KBC TB công văn số 189/TB-SGDHCM ngày 05/02/2024 của Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 lần 1

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Công văn số 189/TB-SGDHCM ngày 05/02/2024 của Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 lần 1: Download.

KBC TB Công văn số 400/TB-VSD ngày 01/02/2024 của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo: Công văn số 400/TB-VSD ngày 01/02/2024 của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 1: Download.

KBC CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc giao dịch với bên liên quan ngày 02/02/2024

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0202/2024/KBC/NQ-HĐQT ngày 02/02/2024 (V/v: Thông qua việc vay vốn công ty con là Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Sài Gòn - Tây Bắc): Download.

KBC CBTT Nghị quyết HĐQT số 0102/2024/KBC/NQ-HĐQT ngày 01/02/2024 về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 1

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin:  Nghị quyết HĐQT số 0102/2024/KBC/NQ-HĐQT  ngày 01/02/2024 về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 1:

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 0102/2024/KBC/NQ-HĐQT                                                          Bắc Ninh, ngày 01 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 1)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP

 • Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
 • Căn cứ Giấy chứng nhận ĐKDN số: 2300233993 đăng ký lần đầu ngày 27/3/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 21/4/2023 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp;
 • Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP;
 • Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 0102/2024/KBC/BB-HĐQT ngày 01/02/2024 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 1.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:  Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 1 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP

           Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 1 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP với thông tin cụ thể như sau:

 1. Thực hiện chốt Danh sách cổ đông để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 1 phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty.
 2. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2024.
 3. Thời gian thực hiện dự kiến: HĐQT sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản.
 4. Địa điểm và hình thức họp: HĐQT sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản.
 5. Nội dung họp dự kiến: Xin ý kiến Cổ đông về Kế hoạch kinh doanh năm 2024 và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc chủ động triển khai các hoạt động ngay từ đầu năm 2024.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và Trưởng các Phòng/Ban, cá nhân liên quan của Tổng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

-   Thành viên HĐQT;

-   Ban TGĐ, BKS;

-   Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

ĐẶNG THÀNH TÂM

Download.

KBC CBTT Thông báo số 0102.2/2024/KBC/TB-CK về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 1

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin:  Thông báo số 0102.2/2024/KBC/TB-CK về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 1:

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán) 

Mẫu 07/THQ 

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN

ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP

Số: 0102.2/2024/KBC/TB-CK

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 lần 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Bắc Ninh, ngày 01 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về việc: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 1)

Kính gửi:     Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

                    Sở Giao dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP

Tên giao dịch: KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

Trụ sở chính: Lô B7 Khu công nghiệp Quế Võ, Phường Phương Liễu, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Điện thoại: (84.222) 363 4034                       Fax:(84.222) 363 4035

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP

Mã chứng khoán: KBC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu (Bằng chữ: Mười nghìn đồng/cổ phiếu)

Sàn giao dịch: HOSE (HSX)

Ngày đăng ký cuối cùng:22/02/2024

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 lần 1

2. Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 1

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: HĐQT sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản

- Địa điểm và hình thức họp: HĐQT sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản

- Nội dung họp: Xin ý kiến Cổ đông về Kế hoạch kinh doanh năm 2024 và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc chủ động triển khai các hoạt động ngay từ đầu năm 2024.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP, Lô B7 Khu công nghiệp Quế Võ, Phường Phương Liễu, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;

- SGDCK;

- Lưu: VP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Chủ tịch HĐQT

(Đã ký)

Đặng Thành Tâm

Download.

KBC CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023: Download.

問合せ

Kinh Bac都市開発株式会社

Trực tuyến

ゲスト 328人 がオンラインです

Home 株主・投資家の関係

Head Office:

 • Vietnam: Lot B7, Que Vo Industrial Park, Phuong Lieu ward, Que Vo town, Bac Ninh province.

Representative Office:

 • Vietnam: No. 10 Hang Bot, Cat Linh ward, Dong Da district, Hanoi city.

Branch:

 • Vietnam: No. 20 Phung Khac Khoan, Da Kao ward, District 1, Ho Chi Minh city.