KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

KINH BAC都市開発株式会社

KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

KBC CBTT Quyết định HĐQT về việc phê duyệt quyết định đầu tư Dự án Khu công nghiệp Sông Hậu 2

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Quyết định HĐQT về việc phê duyệt quyết định đầu tư Dự án Khu công nghiệp Sông Hậu 2: Download.

KBC CBTT Nghị quyết HĐQT số 3010/2023/NQ-HĐQT ngày 30/10/2023 v/v Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty con là Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Tràng Cát

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 3010/2023/NQ-HĐQT ngày 30/10/2023 v/v Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty con là Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Tràng CátDownload.

KBC CBTT Nghị quyết HĐQT số 2510/2023/NQ-HĐQT v/v Thông qua việc vay vốn các công ty con

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 2510/2023/NQ-HĐQT v/v Thông qua việc vay vốn các công ty conDownload.

KBC CBTT Nghị quyết HĐQT số 2110/2023/NQ-HĐQT v/v thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty con là Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Tràng Cát

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 2110/2023/NQ-HĐQT ngày 21/10/2023 v/v thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty con là Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Tràng Cát: Download.

KBC CBTT định kỳ tình hình thực hiện cam kết đối với Người sở hữu trái phiếu 6 tháng đầu năm 2023

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: định kỳ tình hình thực hiện cam kết đối với Người sở hữu trái phiếu 6 tháng đầu năm 2023: Download.

KBC CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023: Download.

問合せ

Kinh Bac都市開発株式会社

Trực tuyến

ゲスト 253人 がオンラインです

Home 株主・投資家の関係

Head Office:

  • Vietnam: Lot B7, Que Vo Industrial Park, Phuong Lieu ward, Que Vo town, Bac Ninh province.

Representative Office:

  • Vietnam: No. 10 Hang Bot, Cat Linh ward, Dong Da district, Hanoi city.

Branch:

  • Vietnam: No. 20 Phung Khac Khoan, Da Kao ward, District 1, Ho Chi Minh city.