KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

KINH BAC都市開発株式会社

KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

KBC CBTT về việc thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: về việc thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Download.

KBC CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc giao dịch với bên liên quan là Ông Đặng Thành Tâm ngày 17/06/2024

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1706/2024/KBC/NQ-HĐQT ngày 17/06/2024 về việc Thông qua việc sử dụng cổ phiếu KBC của Ông Đặng Thành Tâm làm tài sản đảm bảo để thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho các khoản vay trong năm 2024 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP tại các Tổ chức tín dụng: Download.

KBC CBTT Nhóm cổ đông nước ngoài trở thành cổ đông lớn ngày 30/05/2024

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông công bố thông tin: Nhóm cổ đông nước ngoài trở thành cổ đông lớn ngày 30/05/2024: Download.

KBC CBTT Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (thời gian, địa điểm, đường dẫn tài liệu và các nội dung liên quan)

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (thời gian, địa điểm, đường dẫn tài liệu và các nội dung liên quan)Download.

KBC CBTT Nhóm cổ đông nước ngoài không còn là cổ đông lớn ngày 14/05/2024

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông công bố thông tin: Nhóm cổ đông nước ngoài không còn là cổ đông lớn ngày 14/05/2024: Download.

問合せ

Kinh Bac都市開発株式会社

Trực tuyến

ゲスト 93人 がオンラインです

Home 株主・投資家の関係

Head Office:

  • Vietnam: Lot B7, Que Vo Industrial Park, Phuong Lieu ward, Que Vo town, Bac Ninh province.

Representative Office:

  • Vietnam: No. 10 Hang Bot, Cat Linh ward, Dong Da district, Hanoi city.

Branch:

  • Vietnam: No. 20 Phung Khac Khoan, Da Kao ward, District 1, Ho Chi Minh city.