KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

KINHBAC 도시 개발 회사

KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

KBC CBTT Báo cáo định kỳ tình hình sử dụng nguồn vốn các trái phiếu riêng lẻ năm 2023

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Báo cáo định kỳ tình hình sử dụng nguồn vốn các trái phiếu riêng lẻ năm 2023: Download.

KBC CBTT Báo cáo định kỳ năm 2023 tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu riêng lẻ

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Báo cáo định kỳ năm 2023 tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu riêng lẻ: Download.

KBC CBTT Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 1 (thời gian, địa điểm, đường dẫn tài liệu và các nội dung liên quan)

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 1 (thời gian, địa điểm, đường dẫn tài liệu và các nội dung liên quan): Download.

KBC TB công văn số 189/TB-SGDHCM ngày 05/02/2024 của Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 lần 1

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Công văn số 189/TB-SGDHCM ngày 05/02/2024 của Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 lần 1: Download.

KBC TB Công văn số 400/TB-VSD ngày 01/02/2024 của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo: Công văn số 400/TB-VSD ngày 01/02/2024 của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 1: Download.

KBC CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc giao dịch với bên liên quan ngày 02/02/2024

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0202/2024/KBC/NQ-HĐQT ngày 02/02/2024 (V/v: Thông qua việc vay vốn công ty con là Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Sài Gòn - Tây Bắc): Download.

Thông tin liên hệ

KINHBAC 도시 개발 회사

  • 주소 : 로트 B7, 해적 조종의 IP, 설득을 조종 Dist, Bac Ninh .
  • 이메일 : spambots으로부터 이메일 주소가 보호되었습니다. 보시려면 JavaScript를 활성화하세요. spambots으로부터 이메일 주소가 보호되었습니다. 보시려면 JavaScript를 활성화하세요.
  • 전화 번호 : (+84.222) 363.4034
  • 팩스 : (+84.222) 363.4035

Trực tuyến

33 손님 와 님이 온라인 상태입니다.

Home 투자자 관계

본사:

  • 베트남 박닌성 꾸에보시 프엉리에우구 꾸에보공단 7번지

지사:

  • 북부: 베트남 하노이시 동다구 깟링동 하잉볻거리10번지

 

  • 남부: 베트남 호지민시 1번구 다가우동           풍칵코안거리 20번지