KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

KINH BAC 城市發展控股公司

KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

KBC CBTT về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 20 ngày 09/04/2024

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 20 ngày 09/04/2024: Download.

KBC CBTT Báo cáo về sở hữu nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu Trương Ngọc Phượng ngày 04/04/2024

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Báo cáo về sở hữu nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu Trương Ngọc Phượng: Download.

KBC CBTT Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 0204/2024/KBC/NQ-HĐQT vv thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Download.

KBC CBTT Báo cáo định kỳ năm 2023 về Tình hình thực hiện cam kết đối với người sở hữu trái phiếu

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Báo cáo định kỳ năm 2023 về Tình hình thực hiện cam kết đối với người sở hữu trái phiếu: Download.

KBC CBTT về việc thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng bất thường năm 2024 lần 1

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: về việc thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng bất thường năm 2024 lần 1: Download.

KBC CBTT Nghị quyết HĐQT số 1803/2024/KBC/NQ-HĐQT về việc Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 1803/2024/KBC/NQ-HĐQT về việc Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên ngày 18/03/2024: Download.

Thông tin liên hệ

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc

Trực tuyến

目前有 91 游客 和 在线

Home 股东关系

总部:

  • 越南 北宁省 桂武社 芳柳坊 桂武工业园区B7地块

办事处:

  • 越南 河内市 栋多郡 吉灵坊 行勃巷 10号

分部: 

  • 越南 胡志明市 第一郡 多高坊 冯克宽路 20号