KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

KINH BAC都市開発株式会社

KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

KBC CBTT Giải trình kết quả kinh doanh quý I năm 2024

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Giải trình kết quả kinh doanh quý I năm 2024: Download.

KBC CBTT Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2024

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2024: Download.

KBC CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2024

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2024: Download.

KBC CBTT Giải trình biến động kết quả kinh doanh của Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 so với năm 2022

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Giải trình biến động kết quả kinh doanh của Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 so với năm 2022: Download.

KBC CBTT Báo cáo tài chính riêng sau kiểm toán năm 2023

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Báo cáo tài chính riêng sau kiểm toán năm 2023: Download.

KBC CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán năm 2023

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán năm 2023: Download.

問合せ

Kinh Bac都市開発株式会社

Trực tuyến

ゲスト 79人 がオンラインです

Home 株主・投資家の関係

Head Office:

  • Vietnam: Lot B7, Que Vo Industrial Park, Phuong Lieu ward, Que Vo town, Bac Ninh province.

Representative Office:

  • Vietnam: No. 10 Hang Bot, Cat Linh ward, Dong Da district, Hanoi city.

Branch:

  • Vietnam: No. 20 Phung Khac Khoan, Da Kao ward, District 1, Ho Chi Minh city.