KBC

Vietnamese (VN)English (UK)Japanese (JP)Korean (KR)Chinese (CN)

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC

KINHBAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

KBC CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: Download.

KBC CBTT Công văn Giải trình kết quả kinh doanh năm 2020 và vấn đề cần nhấn mạnh

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin Công văn số 3003/2021/KBC-CK về việc Giải trình kết quả kinh doanh năm 2020 và vấn đề cần nhấn mạnh: Download.

KBC CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc giao dịch với bên liên quan ngày 26/03/2021

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2603/2021/KBC/NQ-HĐQT (v/v: Cho Công ty cổ phần khu công nghiệp Sài Giòn - Bắc Giang vay vốn) ngày 26/03/2021: Download.

KBC CBTT về kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ mã trái phiếu KBCH2123001

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ mã trái phiếu KBCH2123001: Download.

KBC CBTT Nghị quyết HĐQT số 2203/2021/KBC/NQ-HĐQT ngày 22/03/2021 về việc thông qua phương án chào bán trái phiếu ra công chúng

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 2203/2021/KBC/NQ-HĐQT ngày 22/03/2021 về việc thông qua phương án chào bán trái phiếu ra công chúng: Download.

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã chứng khoán: KBC) xin trân trọng thông báo: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, đồng thời toàn văn các tài liệu đính kèm có để được cập nhật, sửa đổi, bổ sung đến ngày họp ĐHĐCĐ thường niên: Download.

Thông tin liên hệ

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc

Trực tuyến

Đang có 761 khách online

Home QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Trụ sở chính:

  • Việt Nam: Lô B7, khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Văn phòng đại diện:

  • Việt Nam: 100 An Trạch, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.
  • Nhật Bản: 5F, Ginza Koreda Bldg., 8-14-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061